Juridische kennisgeving en bescherming van persoonsgegevens

1. Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan gebruikers van de site https://www.beeznest.com/fr de identiteit bekendgemaakt van de verschillende betrokkenen bij de realisatie en opvolging ervan:

Eigenaar: BeezNest Belgium SRL– 136 Avenue de la Verrerie, 1190 Forest
Ondernemingsnummer: BE 0872.265.570
BTW-nummer: BE0872265570
Contact: info@beeznest.com, +32 (0)489 631 160
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal: Variabel van 18260 €
Maker: https://www.beeznest.com/fr
Uitgever: Yannick Warnier – webmaster@beeznest.com
De uitgever kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
Webmaster: Yannick Warnier – webmaster@beeznest.com
Hostingprovider: DigitalOcean, LLC, 101 6th Ave, New York, NY 10013, Verenigde Staten
(uitsluitend op Europese infrastructuur zonder overdracht van gegevens buiten de Europese Unie)

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en aangeboden diensten

Het gebruik van de site https://beeznest.com/fr houdt de volledige acceptatie in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, daarom worden gebruikers van de site https://beeznest.com/fr uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Hoewel de site normaal gesproken op elk moment toegankelijk is voor gebruikers, kan BeezNest Belgium SRL besluiten de toegang tijdelijk te onderbreken voor technisch onderhoud. In dergelijke gevallen zal BeezNest Belgium SRL zich inspannen om de geregistreerde gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijden van de interventie.

De site https://beeznest.com/fr wordt regelmatig bijgewerkt door de webmaster. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd; ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

De site https://www.beeznest.com/fr heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

BeezNest Belgium SRL streeft ernaar om op de site https://www.beeznest.com/fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zijn eigen toedoen of door toedoen van derdenpartners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site https://www.beeznest.com/fr wordt vermeld, is indicatief en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de site https://www.beeznest.com/fr niet uitputtend en kunnen ze worden gewijzigd sinds hun publicatie.

4. Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te openen met behulp van recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen

BeezNest Belgium SRL is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de site, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BeezNest Belgium SRL.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan wordt beschouwd als een vervalsing en wordt vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

BeezNest Belgium SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij het openen van de site https://www.beeznest.com/fr, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

BeezNest Belgium SRL kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een verlies van markt of een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://www.beeznest.com/fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) staan ter beschikking van de gebruikers. BeezNest Belgium SRL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling inhoud te verwijderen die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name met betrekking tot de bescherming van gegevens. In voorkomend geval behoudt BeezNest Belgium SRL zich ook het recht voor om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de site https://www.beeznest.com/fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL's van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.beeznest.com/fr, de internetprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP) van de gebruiker. In het geval van contactformulieren kunnen de namen, voornamen en e-mailadressen van de gebruiker op initiatief van de gebruiker worden verzameld (het is niet verplicht om correcte informatie te verstrekken, maar het e-mailadres is noodzakelijk als de gebruiker wil worden gecontacteerd).

In elk geval verzamelt BeezNest Belgium SRL alleen persoonlijke informatie over de gebruiker die nodig is voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de site https://www.beeznest.com/fr. De gebruiker verstrekt deze informatie bewust, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site https://www.beeznest.com/fr wordt op dat moment op de hoogte gebracht van de verplichting om al dan niet deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonsgegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, waarbij het adres wordt vermeld waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.beeznest.com/fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen in het geval van de overname van BeezNest Belgium SRL en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper toegestaan zijn, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.beeznest.com/fr.

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Elke gebruiker kan zich verzetten tegen toegang krijgen en zijn gegevens corrigeren. In geval van onrechtmatige verwerking van zijn gegevens kan hij een klacht indienen bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden).

8. Hyperlinks en cookies

De site https://www.beeznest.com/fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van BeezNest Belgium SRL. BeezNest Belgium SRL heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van deze bezochte sites te controleren en aanvaardt dienovereenkomstig geen verantwoordelijkheid.

Het browsen op de site https://beeznest.com/fr kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar informatie registreert over de navigatie van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens hebben tot doel de navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld voor verschillende bezoekersstatistieken.

Geen enkele cookie wordt geplaatst zonder uw toestemming.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter cookies weigeren door te klikken op de knop "Weigeren" of zijn computer naar wens in te stellen.

Cookies worden maximaal 13 maanden op de computer van de gebruiker bewaard. Ze worden op geen enkele manier opgeslagen op de infrastructuur van BeezNest Belgium SRL.

Cookies gebruikt:

In lijn met maximale gegevensbescherming voor onze bezoekers maakt BeezNest Belgium SRL geen gebruik van een externe service die cookies gebruikt. Alleen de website https://beeznest.com/fr/ slaat cookies op in uw browser, waardoor wij u een verbeterde browse-ervaring kunnen bieden en uw reis op onze site kunnen volgen om onze inhoud te verbeteren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://beeznest.com/fr valt onder het Belgisch recht. Exclusieve jurisdictie wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

10. Toepasselijke wetgeving

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met:

De Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
De Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

11. Klachten

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op via de pagina Contacteer ons of stuur ze naar webmaster@beeznest.com.

Als u van mening bent dat BeezNest Belgium SRL uw persoonlijke gegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de huidige regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse 35, 1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

12. Woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt en de eerder genoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie van de personen op wie het van toepassing is, mogelijk maakt" (Artikel 4 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).